Väg- och järnvägsplaner 

Pågående väg- och järnvägsplaner

Norrbotniabanan, Dåva-Gryssjön

Järnvägsplan för Norrbotniabanan, etapp Dåva-Gryssjön. Norrbotniabanan är en ny järnväg mellan Umeå-Luleå som gör det möjligt att resa och transportera gods i hela landet. Banan kommer att klara av tyngre laster och högre hastigheter vilket gynnar godstrafiken. Beställare: Trafikverket. 

Uppsala planskilda korsningar, S:t Persgatan och S:t Olofsgatan

Järnvägsplan för att bygga om plankorsningarna mellan järnvägen och S:t Persgatan respektive S:t Olofsgatan i centrala Uppsala. Syftet med ombyggnaden är att förbättra säkerheten och framkomligheten på S:t Persgatan respektive S:t Olofsgatan. Beställare: Trafikverket. 

Väg 55, Hjulstabron

Vägplan för en ny öppningsbar bro längs väg 55. Syftet är att göra det möjligt för större lastfartyg att trafikera farleden på Mälaren. Beställare: Trafikverket. 

Planskild vägkorsning Slottsvägen

Vägplan för en planskild korsning mellan Ostkustbanan och Slottsvägen i Rosersberg. Syftet är att skapa en säker passage över järnvägen för fordon, gående och cyklister, samt att skapa ett robust vägnät i norra Rosersberg. Beställare: Trafikverket. 

Väg 181/2663, vänstersvängfält Floby

Vägplan för att bredda vägen på väg 181 vid Floby och bygga ett vänstersvängfält för trafikanter som ska svänga in på väg 2663. Åtgärden kommer att förbättra både trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen. Beställare: Trafikverket. 

Väg 47/187, korsningsåtgärder, Long, Vara kommun

Vägplan för att förbättra säkerheten i korsningen mellan väg 187 och väg 47. Beställare: Trafikverket. 

Förbigångsspår Herrljunga Västra

Järnvägsplan för Förbigångsspår Herrljunga Västra. Syftet är att skapa förutsättningar för ökad trafik genom kapacitetshöjande åtgärder på Västra stambanan. Beställare: Trafikverket. 

 

Avslutade väg- och järnvägsplaner 

Ny mötesstation Ombenning

Järnvägsplan för att ta fram en ny mötesstation vid Ombenning, Godsstråket genom Bergslagen. Åtgärden syftar till att höja kapaciteten och på så sätt kunna möta framtidens transportbehov. Beställare: Trafikverket. 

Rämshyttetunneln

Järnvägsplan för ny spårlinje förbi Rämshyttetunneln, Bergslagsbanan. Den föreslagna ombyggnationen kommer att öka trafiksäkerheten och kapaciteten på sträckan, samt möjliggöra för tåg med bredare last. Beställare: Trafikverket.