Miljö och hållbarhet är en integrerad del av allt arbete på Infrapro

Vi utreder och planerar framtidens infrastruktur. Alla våra projekt har ett tydligt miljöfokus från dag ett och under hela projektet. Vi arbetar i alla skeden och i olika typer av projekt från planering och utredning, projektering, till totalentreprenader. Hos oss står människan och naturen i centrum när vi utvecklar morgondagens samhälle. Vi är rådgivare inom samhällsutveckling, planering och utformning. Vi ansvarar för uppdrag och att leda processer och för att ta fram väg- och järnvägsplaner. Vi ansvarar för att göra miljöbedömningar, ta fram miljökonsekvensbeskrivningar och tillstånd. 

Vi arbetar kontinuerligt för att minimera negativ miljöpåverkan i det vi gör, genom att till exempel minska energiförbrukning och utsläpp, fokusera på återanvändning och smarta tekniska lösningar, samt se till att våra samarbetspartners tar både miljömässigt och socialt ansvar. Alla våra medarbetare ska ha förståelse och acceptans för vårt mål att minska miljöpåverkan.